Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đỗ Việt

Niên học: 1972-1974
silh
72-73 lớp 10-B3
hàng 1 vị trí 2
silh
73-74 lớp 11-B5
hàng 4 vị trí 4
Hiện nay
E-mailvietn55@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010