Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đình Diên

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 3 vị trí 9
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 3 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 8
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 6 vị trí 4
+ 75-76 USA75
Hiện nay
E-maildziennguyen@yahoo.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Nguyễn Đình Diên và các bạn
Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012 - Hình do Nguyễn Phi HùngNguyễn Trí Tài gởi đến
reunion/taberd79/tb79_2012_01.jpg
Đứng: Huỳnh Quốc Dũng, Trần Hữu Tài, Hà Phi Hùng, Bùi Quang Phú, Nguyễn Thiện Nhơn,
Ngô Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thành DanhNguyễn Trí Tài
Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Phan Đặng Cường, Trần Tiến Quang, Hồng Diêm Lân, Tạ Quốc Dũng,
Nguyễn Đình Diên, Lê Minh HoàngNguyễn Trọng Phát
reunion/taberd79/tb79_2012_10.jpg
Songs of years gone by ... Nguyễn Đình Diên & Loan

Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_8.jpg
Lớp Anh Văn

Ngồi: Hà Phi Hùng, Dương Xuân Vọng, Ngô Hoàng Sơn, Hoàng Đình HảiNguyễn Đình Diên.

Đứng: Trần Quốc Khánh, Lê Trí Minh, Huỳnh Anh Vũ, Bành Đình Dũng, Dương Vĩnh Khải,
Nguyễn Anh Thịnh, Ngô Hoàng SơnVõ Khắc Tân.
Cập nhật: 10/06/2012