Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đào Quang

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 4 vị trí 1
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 1 vị trí 4
Hiện nay
E-mailquangnhat_98@yahoo.com
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010