Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Bảo Trung

Niên học: 1900-1976
silh
67-68 lớp nhat B
hàng 2 vị trí 11
silh
68-69 lớp dethat 10
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
Biệt danhtèo
E-mailbaotrung.nguyen@littlesaigonradio.com
Công việcquảng cáo
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 17/01/2017