Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô T. Triển

Niên học: 1967-1969
silh
68-69 lớp denhat B2
hàng 2 vị trí 10
+ 65-66 Lasan Đức Minh
+ 66-67 Lasan Đức Minh
Hiện nay
E-mailNomans63@cox.net
Địa chỉ25285 Arion Way, Mission Viejo, CA 92691, USA
USA
  Vài dòng
Đi du học Tây Đức 1970. Tốt nghiệp kỹ sư điện tử 1979. Qua Mỹ 1991.
Cập nhật: 03/01/2012