Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Minh Hoàng

Niên học: 19-19
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 5 vị trí 1
Hiện nay
Địa chỉ213 Bùi Hữu Nghĩa, Q. BT
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012