Kỷ yếu Kỷ yếu   Update details Cập nhật   Add notes Thêm chi tiết   Help Hướng dẫn

Taberd.org

SH Marcien Thiện

Niên học: 19..-19..
yearbooks/68-69/staffs/senior/68_marcien.jpg
68-69
silh
70-71, Giám học các lớp 7 và 6
yearbooks/71-72/staffs/bgd/72-marcien_nguyen_van_luat.jpg
71-72, Giám học các lớp 7 và 6
yearbooks/72-73/staff/bgd/73-07-marcien_nguyen_van_luat.jpg
72-73, Giám học các lớp 6, 7
yearbooks/73-74/staff/bgd/74-06-marcien_nguyen_van_luat.jpg
73-74, Giám học các lớp 6, 7
Hiện nay
E-mailluatnguyen2012@yahoo.com
Địa chỉ13106 Thunderhead Street
San Diego, CA 92129-2326
USA
Điện thoại858-538-0217
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Frère Marcien Thiện Nguyễn Văn Luật (luatnguyen96@yahoo.com)
Sunday, May 30, 2010
Frère Marcien Thiện Nguyễn Văn Luật
Tên tôi là Frère Marcien Thiện Nguyễn Văn Luật
Hay là Sư Huynh Marcien Thiện Nguyễn Văn Luật, không có chữ Cựu, bởi vì tôi chạy theo di-dân qua Mỹ để tiếp-tục giữ đạo, sống đạo, bây giờ tôi già tôi ăn tiền già, bệnh có Medicare trả, nằm nhà thương có Medicare trả, nhưng tôi vẫn còn tu cho tới chết, thì sau khi tôi chết chôn tôi rồi, thì hãy để chữ Cựu.
Tôi còn sống tôi còn có thể về thǎm trường cũ bây giờ đã đổi tên rồi, buồn chưa? Tôi sẽ về thǎm Frère Albert ở Mai Thôn. Frère Albert cũng 89 tuổi như tôi.
Tôi bây giờ 89 tuổi còn mạnh đọc được Taberd.org, và tôi ở 15 nǎm cuối cùng tại Taberd cho tới 30 tháng 4, 1975, Hồ Chí Minh tiếp thu nhà trường Taberd bị giải tán, học sinh như ong vỡ ổ, bay ra tứ xứ khắp trên thế giới.
Frère Marcien Nguyễn Vǎn Luật
Nguồn gốc: Frère Marcien Thiện Nguyễn Văn Luật
31/05/2010
marcien_thien_2010.jpg

USA 2 tháng 5, 2010

marcien_thien_10-2011.jpg

Sài Gòn, tháng 10, 2011

Cập nhật: 31/12/2012