Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Quang Bình

Niên học: 1973-1975
silh
73-74 lớp 4-5
hàng 5 vị trí 1
+ 74-75 Lớp 5-5
Hiện nay
E-mailbinhly@cox.net
  Vài dòng
Lý Quang Bình học các lớp 3-5, 4-5, 5-5 từ năm 72-75. Muốn tìm các bạn Lê Hữu Nghĩa, Phúc và Trung Mập. Xin các bạn biết Bình liên lạc qua email binhly@cox.net
Cập nhật: 27/04/2013