Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Hưng Ngọc

Niên học: 1964-1976
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 6 vị trí 1
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 3 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 6 vị trí 1
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 5 vị trí 12
Hiện nay
E-mailtngocly@gmail.com
Địa chỉWestminster, CA
USA
  Vài dòng
Lý Hưng Ngọc và các bạn
Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên
reunion/oc_27122010_3.jpg
Lý Hưng Ngọc, Dương Quang Khải, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa
reunion/oc_27122010_4.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Nguyễn Duy Chiêu,
Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên, Lý Hưng Ngọc

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_06.jpg
Lê Hữu Mạnh, Dương Quang Khải, Ái Chương, Lý Hưng Ngọc

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_21.jpg
Lý Hưng Ngọc, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng, Vũ Anh Quân, Cao Đình HưngNguyễn Thái Sơn
Cập nhật: 01/10/2012