Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Công Trí

Niên học: 1964-1973
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 2 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-6
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 2 vị trí 11
Hiện nay
Tên hiện nayLy Cong Tri
E-mailtricongly1711@yahoo.com
Địa chỉ2872 Sawgrass Drive Santa Ana CA 92706
USA
  Vài dòng
Nam July 1987 sang Toronto Canada va Oct 1997 sang California USA. Hien dang lam CNC Programmer.
Cập nhật: 23/10/2014