Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lưu Thế Lễ

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 1
hàng 3 vị trí 10
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 4 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 4 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 4 vị trí 3
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailjoseph.theluu@gmail.com
Địa chỉPhoenix, AZ
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012