Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lương Minh Thiện

Niên học: 1969-1973
silh
71-72 lớp 4-6
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 5-4
hàng 1 vị trí 9
Hiện nay
E-maillumithi@yahoo.de
Địa chỉGermany
  Vài dòng
1969-1970 :Lớp Tư 3
1970-1971 : Lớp Ba 5
1971-1972 : Lớp Bốn 6
1972-1973 : Lớp Năm 4
Cập nhật: 27/12/2011