Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

passed away  Lữ Châu Hiếu

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 3
hàng 4 vị trí 4
silh
68-69 lớp tu 8
hàng 1 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 5 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-10
hàng 5 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-12
hàng 5 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-12
hàng 5 vị trí 7
+ 74-75 9P5
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
Địa chỉĐã qua đời ngày 12 tháng 12, 2017 tại Sugar Land, Texas.
  Vài dòng
Cập nhật: 22/12/2017