Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Thiện Phước Châu

Niên học: 1972-1976
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 9-7
hàng 5 vị trí 6
+ 74-75 10B3
+ 75-76 11B1
Hiện nay
Tên hiện nayChau Le
E-mailphuocchau@yahoo.com
Công việcU.S. Customs Officer
Địa chỉGarden Grove, California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010