Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Ngọc Lân

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 4
hàng 3 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 2 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 3
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 1 vị trí 5
Hiện nay
E-maillanle662@gmail.com
Địa chỉLittle Saigon, CA
USA
  Vài dòng
Lê Ngọc Lân và các bạn
Nam Cali, 10 tháng 4, năm 2010 -
reunion/cali-10-04-2010-1.jpg
Cao Đình Hưng, Đinh Trọng Tín, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, Lê Kim Hòa,
Vũ Anh Quân, Nguyễn Hoàng Long, Chu Văn Thủy, Lê Ngọc LânLê Ngọc Lân

Cali, 5 tháng 6 năm 2010 -
reunion/cali_05062010.jpg
Lê Ngọc Lân, Cao Đình Hưng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Long,
Vũ Anh Quân, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thái Phương, và Trần Quốc Thắng.
Cập nhật: 16/05/2017