Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hữu Mạnh

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 4
hàng 6 vị trí 1
silh
67-68 lớp 8e 6
hàng 5 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-6
hàng 3 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 3 vị trí 11
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 3 vị trí 3
Hiện nay
E-mailmymantx@yahoo.com
Địa chỉAustin, Texas
USA
  Vài dòng
Lê Hữu Mạnh và các bạn
Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_06.jpg
Lê Hữu Mạnh, Dương Quang Khải, Ái Chương, Lý Hưng Ngọc
Cập nhật: 13/05/2017