Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hữu Hiếu

Niên học: 1970-1976
silh
73-74 lớp 6-7
hàng 3 vị trí 3
+ 65-66 3/10
+ 66-67 4/4
+ 74-75 5/4
+ 75-76 6/7
Hiện nay
E-mailhieuhle2000@yahoo.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013