Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Văn Đức

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 6
hàng 3 vị trí 3
67-68
67-68 lớp 8e 4
hàng 3 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 2 vị trí 5
70-71
70-71 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 12
71-72
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 11
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 4 vị trí 6
Hiện nay
E-maildukescrn0202@msn.com
Địa chỉDallas, Texas
USA
  Vài dòng
Lâm Văn Đức và các bạn
Nam Cali, tháng 8 năm 2007 - Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên
Cập nhật: 14/05/2017