Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Nhất Vĩ

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 1 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 2 vị trí 3
Hiện nay
E-mailvilam@bluewin.ch
Địa chỉLausanne
Switzerland
  Vài dòng
Cập nhật: 19/01/2014