Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lại Mạnh Thắng

Niên học: 1968-1973
silh
67-68 lớp 8e 3
hàng 3 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhat 4
hàng 3 vị trí 3
silh
70-71 lớp 7-7
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 13
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
Biệt danhRich
Tên hiện nayLai Richard
E-mailthanglai456@yahoo.com
Trang webThang Lai (facebook)
Địa chỉUSA
Điện thoại4437605353 (USA)
  Vài dòng
Lại Mạnh Thắng và các bạn
Sài Gòn, 4 tháng 7 năm 2010 - các bạn viếng Châu Thiên Bửu lần cuối cùng
tst_img/cali_10072010_ctb.jpg
Các bạn Taberd 76 Cali dự thánh lễ cầu nguyện cho Châu Thiên Bửu
Lý Đức Thắng, Trần Quốc Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Lại Mạnh Thắng,
Vũ Anh Quân, Đỗ Bá Cảnh, Đình Chuẩn, Nguyễn Thanh Nguyên,
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Hà Gia Hòa
Cập nhật: 04/01/2018