Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Đức Chánh

Niên học: 1959-1971
silh
70-71 lớp term CD
hàng 5 vị trí 3
Hiện nay
E-mailc_huynhduc@hotmail.com
Công việcBac si
Địa chỉRue des Genêts 33
4420 Saint-Nicolas (Liège)
Belgique
  Vài dòng
Cập nhật: 03/08/2011