Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Tây Giang

Niên học: 19-19
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 5 vị trí 5
silh
67-68 lớp 8e 5
hàng 5 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhat 2
hàng 5 vị trí 3
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 5 vị trí 10
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 5 vị trí 6
Hiện nay
E-mailhotaygiang@free.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Hồ Tây Giang và các bạn
Paris, 11 tháng 11 năm 2010 - Buổi họp mặt nho nhỏ
reunion/paris_11112010.jpg
Nguyễn Quang Sơn (tự Sơn lai), Lê Như Quốc Khánh (tự Cu K) & Phương Khanh (bà xã Cu K),
Hồ Tây GiangNguyễn Ngô Hùng (tự Tây Ba lô)
Cập nhật: 20/05/2012