Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hồ Đình Hải

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 4 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 5 vị trí 8
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 4
Hiện nay
E-mailhaiho@hotmail.com
Địa chỉLos Angeles, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012