Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hà Duy Bính

Niên học: 1964-1976
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 3 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 2 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 1 vị trí 12
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 1 vị trí 9
Hiện nay
E-mailhabinh@gmail.com
Địa chỉ2367 Country View Glen
Escondido CA 92026
USA
Điện thoại760.298.2189
  Vài dòng
Hà Duy Bính và các bạn
San Diego, 10 tháng 2, 2012 - gặp lại Ngô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_1.jpg
Hà Duy Bính, Đình Chuẩn, Dương Quang KhảiNgô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_2.jpg
Dương Quang Khải và bu, Đình Chuẩn, Ngô Xuân Thiện và bu, Hà Duy Bính
reunion/sd_201202_3.jpg
Đình Chuẩn, Hà Duy BínhNgô Xuân Thiện
Cập nhật: 31/03/2013