Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dư Văn Cường

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp dethat 9
hàng 10 vị trí 3
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 4
silh
71-72 lớp 8-6
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 9-4
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 5 vị trí 6
Hiện nay
E-mailvietminhdu@yahoo.com
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Cập nhật: 20/05/2012