Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đổ Văn Ước

Niên học: 1965-1975
silh
67-68 lớp 8e 3
hàng 1 vị trí 9
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 1 vị trí 6
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 1 vị trí 9
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 1 vị trí 6
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 1 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailvle@satx.rr.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Đổ Văn Ước và các bạn
Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 1) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_12.jpg
Đổ Văn Ước, ...
Cập nhật: 04/12/2011