Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Nhựt Phúc

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 5 vị trí 2
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 5 vị trí 9
Hiện nay
E-mailleowalker36@gmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 14/12/2014