Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Ngọc Chi Nhân

Niên học: 1966-1976
67-68
67-68 lớp 10e 1
hàng 3 vị trí 2
68-69
68-69 lớp ba 10
hàng 1 vị trí 8
70-71
70-71 lớp 5-10
hàng 1 vị trí 2
71-72
71-72 lớp 6-11
hàng 1 vị trí 5
72-73
72-73 lớp 7-11
hàng 2 vị trí 2
73-74
73-74 lớp 8-7
hàng 2 vị trí 2
+ 66-67 Lớp Onzième 3
+ 74-75 Lớp Chín 7
+ 75-76 Lớp 10 CP1
Hiện nay
E-mailnhanmiki@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010